KADRY I PŁACE

Świadomi wyzwań jakie stawia przed sobą prowadzenie firmy i jednoczesna administracja kwestii pracowniczych, (włączając w to terminowość związanych z nią zadań ale także sprawy dotyczące generowania i wysyłki odpowiednich deklaracji czy wniosków);
w ofercie biura Dobrej Księgowej, znajdą Państwo także usługę outsourcingu w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, do skorzystania z której, serdecznie zapraszamy.

Zespół Dobrej Księgowej posiada wieloletnie doświadczenie i praktyczną znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu cywilnego oraz tematyki ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu, każda przygotowana przez nas oferta dostosowana jest stricte do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego przedsiębiorcy.

W portfolio oferowanych prze biuro Dobrej Księgowej usług kadrowo-płacowych, znajdą Państwo między innymi:

– ubezpieczenia społeczne

– prawo pracy

– kodeks cywilny oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz GUS, PFRON i Urząd Pracy

 

Zespół Dobrej Księgowej oferuje Państwu kompleksowe usługi kadrowo – płacowe w następującym zakresie:

Oferta kadrowo-płacowa w obszarze ubezpieczeń społecznych:

Zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców (formularze ZUS ZUA/ ZUS ZWUA)

– Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych (formularze ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)

– Przygotowywanie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA

– Sporządzanie i przekazywanie dokumentów płatniczych dotyczących rozliczeń z ZUS klientom opłacającym składki wyłącznie dla siebie

– Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (formularze ZUS Z-3, ZUS Z-3A, ZUS Z-3B, ZUS np.-7):

  1. wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego
  2. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego
  3. wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego
  4. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
    (formularz ZUS Rp-7)
    e. sporządzanie wniosków:

– o emeryturę (formularz ZUS Rp-1E, Rp-6)
– o rentę z tytułu niezdolności do pracy (formularz ZUS Rp-1R)
– o rentę rodzinną (formularz ZUS Rp-2)
– o świadczenie przedemerytalne (formularz ZUS Rp-26)

– Sporządzanie i przekazywanie do ZUS informacji o przychodach zatrudnionych lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą emerytów i rencistów

– Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne (formularz ZUS S-72b)

– Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosku o wydanie A-1 dotyczącego ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego

– Sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

– Prowadzenie innej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących rozliczeń i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego


Oferta kadrowo-płacowa w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego oraz ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych:

– Zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
– Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
– Monitorowanie terminów zaświadczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne)
– Monitorowanie terminów szkoleń z zakresu BHP (wstępne i stanowiskowe, okresowe, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy)
– Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz informowanie o limitach urlopów wypoczynkowych
– Wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zarobkach
– Przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich
– Porady w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych
– Sporządzanie list płac i przekazywanie ich klientowi w formie z nim ustalonej
– Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń w formie tradycyjnej
– Przesyłanie Klientowi za pośrednictwem e-mail lub przekazywanie w formie tradycyjnej,, dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
– Przygotowywanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R
– Przygotowywanie rocznych informacji o przychodach (PIT-11, PIT-40)
– Przygotowywanie miesięcznych dokumentów płatniczych dotyczących podatku u osób, które jako formę opodatkowania wybrały kartę podatkową oraz sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A
– Współpraca w ramach udzielonego pełnomocnictwa z organami kontroli ZUS, PIP, Urzędu Pracy


Oferta kadrowo-płacowa w obszarze GUS, PFRON, Urzędu Pracy:

– Sporządzanie i przekazywanie poprzez zalogowanie się na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdań statystycznych DG-1, Z-03, Z-05, Z-06,
Z-10, Z-12
– Przygotowywanie wniosków o zorganizowanie stażu za pośrednictwem Urzędu Pracy
– Przygotowywanie wniosków o organizację prac interwencyjnych za pośrednictwem Urzędu Pracy
– Przygotowywanie wniosków do urzędu pracy o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
– Przygotowywanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych DEK-I-0 oraz DEK-I-R
– Przygotowywanie dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych wpłat
do DEK-I-0
– Przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
(Wn-d+Inf-o-PP+INF-D-P),
– Przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą