Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Odliczenia w PIT za 2020 rok

Odliczenia w PIT za 2020 rok

13.02.2021 r.

 

Co można odliczyć w PIT za 2020 rok?

 

Do odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2020 przysługuje szereg ulg podatkowych.

 

Można je podzielić na dwie kategorie:

 • Odliczane od dochodu,
 • Odliczane od podatku.

 

Co możemy odliczyć od dochodu?

 

Od dochodu możemy odliczyć:

 • składki ZUS,
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na walkę z COVID-19,
 • darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje pożytku publicznego,
 • darowizny krwi i jej składników (zgodnie z zasadami publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa),
 • darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę B+R (na badanie i rozwój),
 • ulgę z tytułu opłacania składek na IKZE,
 • straty z lat poprzednich,
 • ulgi które obecnie nie obowiązują, ale korzystamy z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich.


Co możemy odliczyć od podatku?

 

Od podatku można odliczyć:

 • ulgę prorodzinną,
 • ulgę abolicyjną,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w danym roku lub pobrane w danym roku z wynagrodzenia podatnika, w wysokości 7,75% podstawy ustalenia tych składek,
 • ulgi, które obecnie nie obowiązują, ale korzystamy z nich na zasadzie praw nabytych w latach poprzednich.


Darowizny

 

W 2020 r. rozszerzono katalog darowizn. Odliczeniu podlegają:

 • darowizny krwi i jej składników na cele publicznych jednostek krwi. Ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu, jaki przysługuje za krew lub dany składnik krwi,
 • darowizny na cele kultu religijnego - tzn. na kościół lub cele kościelne (dotyczy szeregu kościołów, z którymi zawarto umowy o stosunkach danego kościoła z państwem),
 • darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w strefie pożytku publicznego (organizacja nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego, a jedynie realizować musi działania ze strefy dobroczynności) równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego UE i EOG,
 • darowizny na cele edukacji zawodowej na rzecz publicznych szkół zawodowych i plastycznych a także centrów edukacji zawodowej - gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.


Łączna wartość darowizn w roku nie może przekroczyć 6% dochodu darczyńcy.

 

Natomiast,

 • darowizny przekazane na walkę z pandemią COVID-19, na rzecz odpowiednich isntytucji - przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego,
 • darowizny sprzętu komputerowego (wyłącznie laptopów lub tabletów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe lub na rzecz centrum OSE - przekazane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego,


nie sumujemy z innymi darowiznami i odliczamy je do 100% dochodu darczyńcy (bez ograniczeń co do dochodu) i od 100 do 200% wartości darowizny.

 

Nowość w roku 2020 – ulga na złe długi.

 

Ma ona zastosowanie w przypadku przedsiębiorców, w związku z nierzetelnym kontrahentem, który zalega im z płatnością ponad 90 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze lub umowie. Okoliczność niezapłacenia ma wpływ na obydwie strony – dłużnik ma obowiązek powiększyć swój dochód o niezapłacone faktury ponad 90 dni od terminu płatności, a wierzyciel ma prawo do obniżenia swojego dochodu o tą kwotę.

 

Ulga na leki – kwota wydana na leki przyjmowane przewlekle, ponad 100 zł w miesiącu.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – w wysokości poniesionych wydatków, wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.

Ulga na samochód – 2.280 zł, wymagane orzeczenie o niepełnosprawności a także akt własności/współwłasności samochodu.

 

Ulga termomodernizacyjna

 

Od 2019 roku z ulgi mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych którzy ponieśli wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Maksymalne odliczenie to 53.000 zł. Podstawą odliczenia są faktury wystawione przez podatnika VAT dokumentujące poniesione wydatki.

 

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ustawie o PIT, należy rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane, czyli budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Odliczeniu w ramach ulgi na termomodernizację nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

- sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

 

Ulga na badanie i rozwój

Ulga w wysokości 100-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi.

 

Ulga na Internet

Wysokość odliczenia 760 zł, lecz nie więcej niż faktycznie poniesione wydatki i tylko przez 2 następujące po sobie lata.

 

Odliczenie strat z lat ubiegłych

W zeznaniu możemy odliczyć nie więcej jak 50% straty z roku 2018 i wcześniejszych a także 100% straty za rok 2019 ( gdy nie jest większa od kwoty 5 mln zł) oraz WSTECZNIIE stratę 2020 ( do 5 mln zł) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% w roku 2020 w zeznaniu za 2019.

 

Pomoc księgowa ONLINE 

 

Przeczytaj także:

Kiedy opłaca się wejść na VAT?

Sprzedaż wirtualna, podatek realny.

Spis z natury w małej firmie.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00