Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Spis z natury w małej firmie

Spis z natury w małej firmie

03.01.2021 r.

 

Prowadzisz Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów, tj. stosujesz zasady ogólne lub podatek liniowy -  ten artykuł jest dla Ciebie.

Dowiesz się z niego kiedy i jak należy wykonać remanent by uniknąć kary za wykroczenie skarbowe.

 

Spis z natury należy sporządzić w kilku przypadkach:

 

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień otwarcia działalności w trakcie roku,
 • przy utracie prawa do ryczałtu,
 • zmiany wspólnika lub zmiany proporcji udziałów wspólników w spółce cywilnej,
 • w razie likwidacji działalności gospodarczej,
 • gdy jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.


Czy to oznacza, że musisz sporządzić dwa remanenty – jeden na koniec roku a drugi na dzień 1 stycznia? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), wystarczy, że sporządzisz remanent na koniec poprzedniego roku podatkowego. Taki remanent posłuży również jako remanent na dzień 1 stycznia.

 

Spis z natury – polega spisaniu ilości posiadanych przez firmę materiałów podstawowych i towarów handlowych, czyli tego, czym handlujesz lub z czego wytwarzasz produkty na sprzedaż. Remanent powinien uwzględniać tylko te towary i materiały, które znajdują się w firmie na dzień 31 grudnia.

 

 Spis z natury na koniec roku - w Sylwestra?

 

Spis z natury na koniec roku może zostać wykonany wcześniej lub później niż 31 grudnia.  

Jednakże w każdym przypadku remanent musi odzwierciedlać stan towarów i materiałów na dzień 31 grudnia. Należy go wykonać przed rozpoczęciem sprzedaży w kolejnym roku.

Wartość spisu z natury jest pierwszym i zarazem ostatnim zawpisem w  księdze przychodów i rozchodów za dany rok podatkowy.

 

Co powinien zawierać remanent na koniec roku?

 

W spisie z natury na koniec roku wykazuje się wszystkie składniki majątkowe, które pozostały na stanie magazynowym na dzień 31 grudnia.

Remanent powinien zawierać policzone i wycenione w cenach zakupu:

towary handlowe – składniki przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym,materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze – materiały, dzięki którym w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług powstaje gotowy produkt. Np. szampony, odżywki, farby do włosów stosowane w salonie fryzjerskim, materiały stomatologiczne u dentysty czy nici, kleje i fleki u szewca. To także materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety).


Firmy produkcyjne i działające w szerszym spektrum niż handel, ujmą w remanencie również:

półwyroby, produkcję w toku,
wyroby gotowe,
braki i odpady.

Spis z natury należy sporządzić w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.


UWAGA! Spisem z natury wykonany na koniec roku podatkowego nie należy obejmować wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Spis z natury powinien zawierać:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia,
 • numerację pozycji,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 • jednostkę miary,
 • ilość ustaloną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis właściciela i osoby uczestniczącej w sporządzeniu remanentu.

Wzór remanentu

 

Przy prowadzeniu:

1) księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;
2) działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;
3) działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

 

Policzenie ilości to dopiero pierwszy etap pracy. Drugim etapem jest wycena przeprowadzonego spisu, konieczna do określenia wartości remanentu. Wycena składników w spisie z natury musi zostać dokonana najpóźniej w terminie 14 dni po zakończeniu remanentu. Uwaga!  brak wyceny remanentu to wykroczenie.

 

Jak wycenić remanent?

Policzenie ilości to dopiero pierwszy etap pracy. Drugim etapem jest wycena przeprowadzonego spisu, konieczna do określenia wartości remanentu. Wycena składników w spisie z natury musi zostać dokonana najpóźniej w terminie 14 dni po zakończeniu remanentu.

Materiały i towary handlowe – wyceniamy według cen zakupu lub cen nabycia.

Cena nabycia to cena zakupu + koszty dostawy, opakowania itp.

Podatnicy VAT  wyceniają towary wg cen netto. Pozostali wyceniają towary wg wartości brutto.

 

W przypadku firm produkcyjnych, prowadzących szerszą działalność, w remanencie będą do wyceny także inne składniki:

wyroby gotowe, półwyroby oraz braki – wycena wg kosztu ich wytworzenia,
odpady użytkowe – wyceniasz wg wartości wynikającej z oszacowania ich przydatności do dalszego użytkowania,
towary, których produkcja nie została jeszcze zakończona – wyceniamy wg kosztu wytworzenia (koszty te nie mogą być jednak niższe od kosztów materiałów zużytych do produkcji niezakończonej),
produkcję zwierzęcą – wg cen rynkowych na dzień sporządzenia spisu.


Po co wykonuje się spis z natury na koniec roku?

Remanent ma bezpośredni wpływ na ustalenie dochodu . W zależności od jego wartości kwota podatku może wzrosnąć lub zmaleć.

Jak remanent wpływa na twój podatek?

 

Remanent zerowy.

Działalność usługowa charakteryzuje się możliwością wystąpienia remanentu zerowego. Jest to sytuacja, gdy nie firma nie prowadzi sprzedaży towarów, a stan towarów i materiałów w firmie jest zerowy. Gdy firma usługowa rozlicza się na podstawie KPiR, ma obowiązek przeprowadzenia spisu z natury.

W zerowym spisie z natury w polu „Łączna wartość spisu z natury” wpisuje się wartość „0”.

Wystarczy go sporządzić, podpisać i uwzględnić w KPiR.

 

Spis z natury musi być przechowywany z innymi dokumentami księgowymi przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Spis z natury należy sporządzić w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Przygotowany, wyceniony i podpisany dokument należy przekazać księgowemu.

 

Konsekwencje karno-skarbowe.

 

Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi tego czynu – sprawca podlega karze grzywny (za wykroczenie skarbowe).

Tej samej karze (za wykroczenie skarbowe) podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.


Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Natomiast księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.


Brak załączenia (i przechowywania razem z księgą) remanentu uznaje się za prowadzenie księgi niezgodnie z przepisami prawa, czyli wadliwie.


Za wykroczenia skarbowe grozi (tylko) kara grzywny. Zgodnie z przepisami art. 48 § 1 i 2 k.k.s. kara grzywny (za wykroczenia skarbowe) może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Mandatem karnym natomiast można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość takiego mandatu (2021) może wynieść od 280 zł do 5600 zł.

 

Konsultacja księgowa online

 

Spis z natury - arkusz Excel do pobrania

 

Przeczytaj także:

Firma bez vat i jpk tak to mozliwe!

Kiedy opłaca się być na VAT?

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00