Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0

16.01.2021 r.

 

Ruszyła Tarcza Finansowa PFR 2.0 - program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

 

Poniżej omawiamy zasady udzielania oraz wysokość subwencji.

 

Lista PKD które mogą skorzystać ze wsparcia:

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z Pozostałe drukowanie;

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D Działalność paramedyczna;

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z Działalność muzeów;

93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

 

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm:

 

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami o wskazanych PKD.
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 poniżej 2 mln euro.
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.
 • Kwota subwencji zależna od wielkości spadku przychodów:
 • 18.000 zł na zatrudnionego w przypadku spadku obrotów o 30-60%
 • 30.000 zł na zatrudnionego w przypadku spadku obrotów powyżej 60%
 • Maksymalna kwota subwencji to 324.000 zł
 • Możliwość umorzenia 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.
 • Okres wypłat subwencji to 15 stycznia – 28 luty.
 • Wnioski można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej w 18 bankach.                      

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i  średnich firm:

 

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami o wskazanych PKD.
 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro.
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.
 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 ( styczeń-marzec 2021 na podstawie prognozy).
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72.000 zł na pracownika.
 • Okres składania wniosków i wypłat subwencji to 15 stycznia – 28 luty.
 • Wnioski można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej w 18 bankach.

 

Pojęcie pracownika:

- osoba fizyczna, która pozostaje w stosunku pracy oraz na dzień ustalania stanu zatrudnienia pracodawcy na potrzeby określenia kwoty subwencji została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych. Stan zatrudnienia przelicza się na pełny wymiar czasu pracy;

- osoba współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy ( w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej, m.in. zlecenia);

- osoba, za którą przedsiębiorca odprowadza składki społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb subwencji.

 

Na jaki dzień określany jest stan zatrudnienia?

 

- na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni) brany jest stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 a w przypadku braku zatrudnia na tą datę, bierze się stan na dzień 31.07.2020.

- na potrzeby ustalenia wysokości subwencji będzie brany pod uwagę stan zatrudnienia na 30.09.2020.

 

Nie wszystkie umowy zlecenia są brane pod uwagę przy ustalaniu stanu zatrudnienia potrzebnego do wyliczenia kwoty subwencji.  Tylko takie umowy zlecenia od których są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoba współpracująca jest brana pod uwagę do wyliczenia kwoty subwencji jako 1 etat.

 

Uwaga! Osoba samozatrudniona nie jest pracownikiem.

 

Konsultacja online - TARCZA

 

Warunki jakie trzeba spełnić -  mikrofilmy:

 

 • przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców;
 • wpis do CEIDG lub KRS;
 • zatrudnienie na dzień 31.2019, a w przypadku jego braku, na dzień 31 lipca 2020 – co najmniej 1 pracownika, nie więcej niż 9;
 • brak zaległości w opłacaniu podatków i ZUS na dzień 31.12.2019 lub na 31.12.2020 lub na dzień złożenia wniosku;
 • prowadzić działalność gospodarcza na dzień 31.12.2019 oraz w dniu składania wniosku;
 • na dzień 31.12.2019 a także na  01.11.2020 oraz na dzień składania wniosku mieć co najmniej jedno z wymienionych PKD;
 • spadek obrotów o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:

      od 1.04.2020 do 31.12.2020 w porównaniu do takiego okresu w roku 2019

      lub

      od 01.10.2020 do 31.12.2020 w porównaniu do takiego okresu w 2019

 • Posiadać rezydencje podatkową na terenie EOG;
 • spełniać warunki określone w sekcji 3.1 Tymczasowych ram pomocy.

 

Przeczytaj też : Tarcza 6.0 dla określonych branż

 

Warunki jakie trzeba spełnić -  Male i średnie przedsiębiorstwa:

 

 • przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców;
 • wpis do CEIDG lub KRS;
 • zatrudnienie na dzień 31.2019, a w przypadku jego braku, na dzień 31 lipca 2020 – co najmniej 1 pracownika, nie więcej niż 249;
 • brak zaległości w opłacaniu podatków i ZUS na dzień 31.12.2019 lub na 31.12.2020 lub na dzień złożenia wniosku;
 • prowadzić działalność gospodarcza na dzień 31.12.2019 oraz w dniu składania wniosku;
 • na dzień 31.12.2019 a także na  01.11.2020 oraz na dzień składania wniosku mieć co najmniej jedno z wymienionych PKD;
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym:

      od 01.11.2020 do 31.12.2020 w porównaniu do takiego okresu w roku 2019

      lub

      od 01.01.2021 do 31.03.2021 w porównaniu do takiego okresu w 2019

 • wykazać Koszty Stałe (stratę);
 • posiadać rezydencje podatkową na terenie EOG;
 • spełniać warunki określone w sekcji 3.1 Tymczasowych ram pomocy.

 

Czy biuro rachunkowe może złożyć za przedsiębiorcę wniosek o subwencje?

 

Tak, biuro rachunkowe może wnioskować o subwencje w imieniu klienta-przedsiębiorcy, jednakże niezbędne będzie udzielenie dostępu do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy oraz posiadanie stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu przedsiębiorcy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do wniosku w formie elektronicznej.

 

 

Czy komornik może zająć otrzymaną na rachunek firmowy subwencje?

 

Subwencja jest wolna od zajęć komorniczych.

 

Przeczytaj też: Ochrona majątku osobistego

 

Konsultacja online - TARCZA

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00