Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS

Umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS

11.02.2021 r.

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021

 

Z artykułu dowiesz się kogo dotyczy obowiązek zgłaszania umów, jakie umowy zostały objęte takim obowiązkiem, a także w jaki sposób należy to zrobić.

Omówimy różnicę pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia.

 

Czy wszyscy mają obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

 

Nie, nie wszyscy. Obowiązek dotyczy płatników składek lub osób fizycznych  zlecających wykonanie dzieła od 1 stycznia 2021 r. Osoby fizyczne zawierające umowę o dzieło zawsze mają obowiązek zgłoszenia takiej umowy do ZUS, bez względu na to czy są płatnikami składek czy też nie.

Natomiast, podmioty lub jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego, itp.) niebędące płatnikiem składek, nie muszą informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

 

Wyjaśniamy: płatnik składek –  to firma lub osoba, która nalicza i przekazuje składki za inne osoby. Najczęściej będzie to podmiot, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika lub zleceniobiorcę i odprowadza za niego składki do ZUS.

 

Czy każdą umowa o dzieło podlega zgłoszeniu do ZUS?

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS nie dotyczy umów o dzieło:

 • Zawartych z własnym pracownikiem,
 • Wykonywanych  na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawartych z innym podmiotem,
 • Zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.


Uwaga! Obowiązek zgłoszenia obejmuje wyłącznie umowy zawarte nie wcześniej niż 01.01.2021.

Umów zawartych w 2020,  wykonywanych w 2021 nie należy zgłaszać.

 

Jak przekazać do ZUS informacje o zawartych umowach o dzieło?

 

Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać na formularzu RUD. Formularz można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekazać w wersji papierowej

Niezbędne będzie podanie następujących danych:

 • dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe,
 • dane wykonawcy umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
 • informację o zawartych umowach o dzieło - daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

W formularzu RUD dostępnym na można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu  umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą.

 

Termin zgłoszenia do ZUS – 7 dni od zawarcia umowy.


Pamiętajmy, że nie każda umowa, którą zawrzemy i opiszemy jako umowa o dzieło nią jest!

 

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło?

 

Od czasów prawa rzymskiego podstawową zasadą obrotu gospodarczego jest zasadą swobody umów. Strony decydują, jaką umowę zawierają. Jednakże charakter umowy określa nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności, które towarzyszą jej wykonywaniu.

Zawierasz umowy o dzieło – możesz spodziewać się weryfikacji takich umów przez ZUS. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo ustalić charakter zawieranej umowy. W przypadku uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia powstanie obowiązek odprowadzenia składek ZUS wraz z odsetkami.

 

Elementy na które trzeba zwrócić uwagę

 

Przedmiot i cel umowy

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania dzieła, czyli osiągnięcia określonego, indywidualnego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej.

 

Wykonanie dzieła najczęściej polega na:

 

 • wytworzeniu rzeczy,
 • zmianie rzeczy już istniejącej,
 • naprawieniu rzeczy,
 • przerobieniu rzeczy,
 • uzupełnieniu albo rozbudowie rzeczy,
 • połączeniu rzeczy z innymi rzeczami,
 • dodaniu części składowych.


Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora.

 

W przypadku umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonywania określonych czynności.

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania. Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na jej rezultat jest właściwe dla umów zlecenia.

 

Odpowiedzialność

W umowie o dzieło osoba, która wykonuje tę umowę, odpowiada za osiągnięcie rezultatu. Nie jest ważne, czy dołożyła należytej staranności przy wykonywaniu dzieła. Ryzyko obciąża wykonawcę umowy.

W umowie zlecenia to zleceniobiorca odpowiada za brak należytej staranności przy wykonywaniu czynności, a nie za jej wynik. W umowie zlecenia ryzyko, że rezultat nie zostanie osiągnięty, obciąża zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie odpowiada za brak rezultatu, do którego miały doprowadzić czynności, które wykonuje. Zleceniobiorcy można przypisać brak należytej staranności.

 

Pewność rezultatu

W umowie o dzieło osiągnięcie rezultatu, przy spełnieniu określonych warunków, jest pewne. W umowie zlecenia – brak jest pewności, czy czynności, do których zobowiązał się zleceniobiorca, doprowadzą do zamierzonego rezultatu

 

Powtarzalność

Dla umów zlecenia jest właściwe  wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy.

 

Przykłady umów, które nie będą uznane za dzieło:

 

 • wykłady  lub zajęcia dydaktyczne
 • tłumaczenia dokumentów
 • nauka języków obcych
 • organizacja i przeprowadzenie egzaminu
 • prowadzenie zajęć sportowych i treningów
 • nauka pływania
 • prelekcje reklamowe
 • sprzątanie budynków i terenu wokół nich
 • aktualizacja i dostosowanie materiałów szkoleniowych
 • zajęcia terapeutyczne
 • kurs nauki jazdy

 

Opracowano na bazie materiałów udostępnianych przez ZUS oraz tez orzecznictwa sądowego.

 

Pomoc księgowa ONLINE

 

Druk ZUS RUD

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00