USŁUGI DODATKOWE

POZYSKANIE DOTACJI Z URZĘDU PRACY

Pozyskanie dotacji z Urzędu Pracy
Często osoba planująca założenie własnej działalności gospodarczej szuka źródeł jej finansowania lub chociaż częściowego wsparcia na start.
Doskonałym narzędziem jest DOTACJA z Powiatowego Urzędu Pracy.
Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna, chyba że naruszymy warunki umowy.

Czas wydania decyzji wynosi zazwyczaj do 30 dni. Po podpisaniu umowy z PUP i dokonaniem wpisu w CEIDG, przedsiębiorca otrzymuje dotację na rachunek bankowy. Dotacja jest wypłacana z góry, jej rozliczenie następuje dopiero po sfinalizowaniu wszystkich zakupów.

Warunki do wnioskowania o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

  • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • brak działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  • niekarany/a za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • nie skorzystał/a wcześniej z takiego wsparcia ani nie złożył/a wniosku o dotację do innego Powiatowego Urzędu Pracy,
  • ze wsparcia wykluczeni są studenci studiów dziennych oraz osoby, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.

Możesz skorzystać z naszego wsparcia – przygotujemy dla Ciebie wniosek:

  • na dofinansowanie w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
  • na dofinansowanie w ramach prac interwencyjnych,
  • w celu odzyskania kosztów poniesionych na przygotowanie pracowników do wykonywania zawodu w firmie; oraz kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy lub doposażenia już istniejących.

Pomogliśmy WAM pozyskać ponad 1000 dotacji na rozpoczęcie działalności z PUP ❗️ Łączna kwota wypłaconego wparcia przekroczyła 20 mln zł.❗️

Skontaktuj się z nami i zapytaj o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Archiwizacja dokumentów nie należy do Państwa ulubionych czynności? Wiedząc ile negatywnych emocji może przysporzyć oraz ile przestrzeni biurowej zająć, spieszymy z pomocą. 

Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, faktury należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wychodząc naprzeciw problemom, które realizacja tego zapisu może generować, proponujemy następujące usługi:

– Archiwizacja dokumentów (kwalifikowanie i sklasyfikowanie dokumentów, komputerowe sporządzenie ewidencji przechowywanych segregatorów, wydzielanie dokumentów,
dla których upłynął okres obowiązkowego przechowywania zgodnie z ordynacją podatkową)
– Przechowywanie dokumentów
– Niszczenie dokumentów

* Płatność za świadczone w tym zakresie usługi jest jednorazowa i pobierana z góry za okres 6 lat.